R18成人向漫画

R18成人向漫画

 日再服,夜一服。《金匮要略》有越婢汤方,世本取合者即是也。

 不知仲景书,多有本条不见,而他条中发见者,若始虽恶寒与反无汗等句是也。又有真气内虚,水结不散,气与相搏,即发奔豚。

必倍加桂枝以解肌,少与麻黄以开表,所谓奇之不去则偶之也。阳明下血谵语,此为热入血室。

 故小柴胡中已具或渴之症,方中用参、芩、甘、枣,皆生津液之品,以预防其渴。世皆以《金匮要略》为仲景杂病论,则有若之似圣人,惟曾子为不可强乎?

是阳明之失守,非太阳之不固,即少阳之无备,所以每每两阳相合而为病也。茯苓味甘入脾,色白入肺,清水之源。

如浮、大、动、滑、数之脉体虽不变,始为有力之阳强,终为无力之阳微,知阳将绝矣;沉、涩、弱、弦、迟之脉,虽喜变而为阳,如急见浮、大,动、滑、数之状,是阴极似阳,知反照之不长,余烬之易灭也。若不用此法,使风寒乘汗客于玄府,必复恶寒发热如疟状。

Leave a Reply