No551sugar小甜心CC巴厘岛旅拍系列写真吊带内衣系列54P杨晨晨秀人网

No551sugar小甜心CC巴厘岛旅拍系列写真吊带内衣系列54P杨晨晨秀人网

既下之后,数日内谵语不止,此元神未复也,急宜清燥养荣汤。酒积目黄口干,肚腹胀痛,少食,宜葛根、枳、麦芽之类。

烧皂角灰为末,粥清调服。 较偏枯止病半身者为甚矣。

凡喉证无痰者,不治。旧积已去,新积旋生,则下剂又在所禁矣。

中焦多属湿热,酒食之所郁积也。内伤以有咳嗽为重,如肝肾之火,其初止病下焦,未遽上干也。

肝火郁甚,用黄连、龙胆草等苦寒直折,火愈郁愈烈。五味为君,加二冬、白芍、生甘草、人参、乌梅。

 兜塞太早,有余积者,利积丸去之,后用神效参香散。子和亦谓∶心火太盛,津液耗涸,在上则为膈消,甚则消及肺脏;在中则为肠胃之消,甚则消及脾脏;在下则为膏液之消,甚则消及肾脏;在外则为肌肉之消,甚则消及筋骨;四脏皆消,则心自焚而死矣。

Leave a Reply