k8傲娇萌萌捆绑系列

k8傲娇萌萌捆绑系列

脉细数者,不可下。 如此之人,定见头眩心惕,饮食减少,四肢无力,脉必两寸旺,而两尺弱甚,浮于上而不潜于下,其下之物,必清淡而冷,不臭不粘。

 须知道血下既多,元气即损,转瞬亦即是寒,不可不细心体会。 从外而入者,风、寒、暑、湿、燥、火,六客之邪干之也。

 幸而获效,自夸高手。流水、井水、沸汤等各根据方法。

大父伤之曰∶有死子而求生之,有生卵而必伤之,何见之舛也。此篇所论,是从六步流行之气机言之也。

幸而获效,自夸高手。如大剂甘草干姜汤,甘草附子汤,参附汤,芪附汤,归附汤,术附汤之类,皆可酌选。

予曾经验多人,实有不测之妙。此篇所论,是从六步流行之气机言之也。

Leave a Reply