U191Cheryl青树医院里的诱惑小护士64PCheryl青树尤果网

U191Cheryl青树医院里的诱惑小护士64PCheryl青树尤果网

实痛者必坚满,中有留邪也,按之则实邪相拒,故痛愈甚;虚痛者必柔软,中空无物也,按之则气至而温,故其痛止。 治虚者,当察其在阴在阳而直补之;治实者,但察其因痰因气而暂开之,此于内伤外感及虚实攻补之间,最当察其有无微甚而酌其治也。

肠胃大则卫气留久,皮肤湿则分肉不解,其行迟。平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。

不引比类,是知不明也。下者,陷于肉肓而中气穴者也。

口苦、咽干、目眩也。从容,安详静察也。

 白术味甘苦,气温,能补中,燥湿。色有不乐,伤乎神也。

恐惧者,神荡惮而不收。是水也,无土而不停蓄,龙也,无土而不潜藏。

Leave a Reply