Vol489嫩模小果冻儿丽江旅拍户外性感运动装半脱露翘臀诱惑写真45P小果冻儿模范学院

Vol489嫩模小果冻儿丽江旅拍户外性感运动装半脱露翘臀诱惑写真45P小果冻儿模范学院

一小儿惊风,服抱龙丸、保生锭,吐涎甚多,又汗出发痉,仍欲祛痰。人中∶黄主伤乳胃逆,青主下利,乳食不化,嗳气酸腐,此脾虚停滞,先用大安丸消食,后用异功散健脾。

凡小儿诸病,先当调补脾胃,使根本坚固,则诸病自退,非药所能尽祛也。 每服十丸,茶清化下。

若气血素弱,或服攻伐之剂,而手寻衣领,切牙呵欠者,肝经虚甚也,急用地黄丸以补之,仍与肝脏参览。乳食少思,胸腹膨胀,大便频数,用四味肥儿丸。

尺脉数而无力,阴虚也,用六味地黄丸。遂朝用地黄丸,夕用异功散及虾蟆丸,数服而愈。

 若汗出如油,喘而不休,此为命绝;柔汗发黄,此为脾绝;汗出不流,如贯珠者,为绝汗;数者并不治。一小儿患痞结,服克滞之药。

朝用五味异功散,夕用四味肥儿丸,热止,乃朝用六味地黄丸,夕用异功散而痊。每服二三丸,以温熟水送下。

Leave a Reply