Vol269嫩模Sukki私房紫色缕空情趣内衣秀完美身材50PSukki魅妍社

Vol269嫩模Sukki私房紫色缕空情趣内衣秀完美身材50PSukki魅妍社

妄吐而亡津液,以致胃实而腹胀,吐后上焦虚可知。寒盛生热之证,而阳气虚实不同。

或发热恶寒,或骨内热而脏腑寒,或手足寒而肠胃热,或内外皆寒,或表里俱热,此骨髓之邪积渐使然,故无定体。此虽桂枝加饴而倍芍药,不外柴胡加减之法。

蛔从风化,得酸则静,得辛则伏,得苦则下。少阴病,四逆,泄利下重,其人或咳、或悸、或小便不利、或腹中痛者,四逆散主之。

 少阳得胸中之表,故亦有喜呕证,吐之则悸而惊矣。设使恶寒者,必欲呕也;腹内痛者,必欲此是少阴经文,与此上下文符合。

小便利,是反应小便难句。如太阳汗后身痛而脉沉迟,下后协热利而心下硬,是太阳之半表半里证也。

持其脉口五十动而不一止者,五脏皆受气。脉虽沉细,不得为少阴病。

Leave a Reply