av八戒影院

av八戒影院

不可嫌腥,而以清水洗去也。时珍曰∶当视虚实阴阳,或泄热,或降气,或温,或补,或吐,或下,可也。

王好古曰∶枳实佐以参、术、干姜则益气,佐以硝、黄、牵牛则破气,此本经所以言益气,而复言消痞也。降肺中伏火,泻肝、肾虚热,能凉血而补正气。

粳,乃稻之总名,有早、中、晚三收。腑有六者,亦与三焦共一气也。

十二经中,惟手厥阴心包、手少阳三焦经无所主,其经通于足厥阴、少阳。马益卿曰∶妊妇宜食牡鸡,取阳精之全于天也。

因水不足,故火动而致便数,小便既多,水益虚矣,故宜补血。小肠者,心之腑;大肠者,肺之腑;胆者,肝之腑;胃者,脾之腑;膀胱者,肾之腑。

治之不宜专用下药,恐损真气,宜于破血行气药中,加补脾胃药。屏人静产,更烂煮牡鸡汁作粳米粥与食,自然无恙。

Leave a Reply